NT2 specialist

Nieuwkomers op de scholen HOIJ

Het onderwijs aan kinderen die nog geen Nederlands spreken en die vaak uit een andere cultuur dan de onze afkomstig zijn, vraagt om een specifieke aanpak. Niet elke leerkracht heeft hier voldoende kennis van of ervaring mee. Daarom is er binnen HOIJ een NT2-specialist beschikbaar, die de leerkracht en de school kan helpen bij het opzetten van het onderwijs aan een NT2-leerling en/of nieuwkomer. Op dit moment is dat Angelique Huls. Zij is afgestudeerd Remedial Teacher, werkt sinds 2009 op de Rehoboth in IJsselmuiden  en sinds 2014 met nieuwkomers. In 2019 heeft zij de Post-Hbo opleiding Specialist nieuwkomers afgerond.

De  begeleiding bevat de volgende onderdelen:

  • Intake

Op het moment dat een niet-Nederlandssprekende leerling wordt aangemeld bij een basisschool, neemt de basisschool contact op met de NT2-specialist. Er wordt een intake met ouders gepland, waarbij naast de intern begeleider van de basisschool ook de NT2-specialist en een tolk aanwezig zijn. De NT-2 specialist stelt specifieke vragen, o.a. op het gebied van taalverwerving, sociaal-emotionele ontwikkeling en huisvesting.

  • Onderzoek en start van het onderwijs

Na de intake neemt de NT2-specialist een onderzoek af om de beginsituatie van de leerling in kaart te brengen. Welke taal- en rekenvoorwaarden beheerst de leerling al? Vervolgens stelt de NT2-specialist (samen met IB) een individueel handelingsplan op voor deze leerling. De mogelijkheden voor extra hulp naast de hulp door de NT2-specialist door onderwijsassistente  en vrijwilligers wordt in kaart gebracht. Ook geeft de NT2-specialist  advies in welke groep de leerling het best geplaatst kan worden.

  • Begeleiding van de leerkracht, deskundigheidsbevordering

In de eerste weken na de start van de leerling is er intensief contact met de groepsleerkracht over de leerling. Dit zal soms via persoonlijk contact zijn, soms telefonisch of via e-mail. Dat hangt o.a. af van de beschikbare tijd en van de behoefte van de leerkracht. De begeleiding zal o.a. in het teken staan van specifieke kennisoverdracht over tweedetaalverwerving, het taalrijk maken van het klaslokaal en de lessen, het aanpassen van het eigen taalgebruik en begeleiden van leerling op sociaal-emotioneel gebied. Ook wordt er door de leerkracht en NT2-specialist samen gekeken hoe de leerling zo zinvol mogelijk mee kan doen aan het lesprogramma in de klas en op welke momenten het beter is de leerling aan zijn eigen programma te laten werken. Na de intensieve begeleiding van de leerling in de startperiode zal de begeleiding langzaam worden afgebouwd. De NT-2 specialist zorgt voor materiaal waar de leerling in de klas zoveel als mogelijk zelfstandig mee aan de slag kan.

Na 6-8 weken onderwijs wordt er een tweede gesprek met ouders gepland waarin de startfase wordt geëvalueerd, observaties worden besproken en verdere informatie rondom het kind wordt ingewonnen bij de ouders

  • Toetsing en registratie

De NT2-specialist  geeft advies  bij de toetsing van de leerling en registratie van de vooruitgang in het leerlingvolgsysteem. Desgewenst neemt de NT2-specilaist de toetsen af.

  • Oudercontact

In de praktijk blijkt dat het oudercontact met ouders van nieuwkomers vaak moeizaam verloopt. Er is sprake van een taalbarrière en van verschillen in cultuur, normen en waarden. Vaak worden de ouders als ‘weinig betrokken’ bestempeld, terwijl er andere onderliggende oorzaken zijn die hun gedrag en communicatie beïnvloeden. De NT2-specialist  geeft de leerkracht hierbij advies en onderhoudt daarnaast een contactmoment met de ouders

  • Integratie van ouders en kind

Als je de taal van je klasgenoten en omgeving nog niet spreekt, valt het niet mee om te integreren in een nieuwe woonplaats. De school waar het kind op geplaatst wordt, beschikt over een netwerk van kinderen en ouders wat hiervoor ingezet kan worden. De NT2-specialist speelt hierin een actieve rol geeft adviezen aan school, ouders en kind om de integratie te bevorderen. Ook houdt de NT2-specialist in de gaten of de leerling wordt aangemeld voor zwemles. De NT2-specialist weet de wegen naar financiële ondersteuning door de burgerlijke gemeente. Ook leert de NT2 specialist de leerkracht en andere betrokkenen alert te zijn op zorgwekkende signalen vanuit de gezinssituatie zoals armoede, sociaal isolement en huiselijk geweld.

In overleg met de betreffende school wordt bepaald aan welke begeleiding behoefte is. Het aantal uren dat per leerling beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de NT2-specialist begeleidt. Het aantal leerlingen kan behoorlijk fluctueren en daarnaast is ook de hulpvraag van elke school en leerling anders. Goede afstemming tussen school en NT2-specialist is dus noodzakelijk.


Angelique Huls
NT2 specialist
a.huls apenstaartje hoij.nl