Leden

Uw kind is/wordt leerling van een van de genoemde scholen waar christelijk onderwijs, gegrond op Gods Woord, wordt gegeven. Het bestuur van de vereniging, de directie en de leerkrachten geven zo duidelijk mogelijk gestalte aan de christelijke identiteit binnen het onderwijs. Dit is een taak die zorgvuldigheid en de nodige inspanning vraagt van allen. Het is goed om in deze opdracht gesteund te worden door de ouders die samen met ons, naar ieders vermogen, de taak hebben de kinderen, te onderwijzen en te laten onderwijzen in de leer van de Bijbel.

De vereniging

Doel

De vereniging stelt zich, conform de artikelen 2 en 3 van de statuten, als doel het verstrekken van onderwijs in overeenstemming met Gods Woord, De Heidelbergse Catachismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels worden als belijdenis aanvaard.

Beleid

De vereniging biedt de scholen de faciliteiten voor het realiseren van de onderwijskundige doelstellingen zoals de overheid die aan het basisonderwijs stelt op een wijze die past bij het doel van de vereniging.

Bevoegdheden

Door de vereniging wordt het bestuur van de scholen benoemd. Dit bestuur is het wettelijke bevoegde gezag om bestuurlijk leiding te geven aan de scholen.

Word lid!

Wanneer u instemt met de grondslag van de vereniging zoals genoemd in artikel 2 van de statuten en u belijdend lid bent van de Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst Dorpskerk of Hoeksteen, of van de Hersteld Hervormde Kerk IJsselmuiden / Grafhorst kunt u zich aanmelden als lid van de vereniging. Wij vertrouwen erop dat u na het lezen van deze informatie zich als lid wilt aanmelden. Het is voor het bestuur van groot belang te weten, dat het beleid door een groot aantal mensen wordt ondersteund wat het draagvlak van de vereniging vergroot.