Missie en visie

In de statuten van de vereniging staat het volgende in officiële taal:

ARTIKEL 2

De grondslag van de genoemde vereniging is Gods Woord, terwijl zij de drie Formulieren van Enigheid der Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland als Accoord van Gemeenschap aanvaardt.

 

ARTIKEL 3

De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van schoolonderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, door het stichten en in stand houden van een of meer scholen en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

In hedendaags Nederlands betekent die voor ons:

We willen als Hervormde Scholen staan voor christelijk onderwijs, in woorden en in daden. Daarbij is de Bijbel leidend, het fundament. In de tijd van de Reformatie zijn er drie documenten geschreven , die een verdere uitleg geven van ons geloof. Deze documenten noemen we de Drie formulieren van Enigheid.

  • de Heidelbergse catechismus
  • de Nederlandse geloofsbelijdenis
  • de leerregels opgesteld door de synode van Dordrecht

HOIJ ( Hervormd Onderwijs IJsselmuiden ) wil onderwijs aanbieden waarin we het geloof in Jezus Christus als onze Redder, dagelijks in praktijk brengen. Daarop willen we ook aanspreekbaar zijn. Het is heel bijzonder dat we in ons land christelijk onderwijs aan mogen bieden en het is onze taak om daar op een verantwoorde manier vorm en inhoud aan te geven.

VISIE

We willen onze identiteit zichtbaar maken binnen het geheel van het schoolleven.

Onderwijskundig: we brengen kennis over vanuit christelijk perspectief. Waarbij het christelijk perspectief centraal zal staan in de vakken. Daarom is samenhang in vakken ook belangrijk, om verbanden te kunnen leggen.

Pedagogisch: de leerkrachten geven les en zijn er voor de kinderen in een veilige omgeving, waar met respect voor elkaar en voor elkaars meningen goed met elkaar wordt omgegaan. Er is een positieve grondtoon, er is voorspelbaar gedrag, om kinderen structuur, ruimte en veiligheid te bieden. Liefde voor jezelf ( omdat je een door God geliefd mens bent ) en voor de ander is de basisregel, die in de praktijk wordt nageleefd. We denken dat op deze manier kinderen zich maximaal kunnen ontplooien in verantwoordelijkheid. Want leven is samenleven in respect.

Levensbeschouwelijk: op onze scholen staat Jezus Christus centraal. We willen vanuit een persoonlijke relatie met Hem heel graag zijn woorden doorgeven en door ons handelen laten zien dat die relatie mensen verandert. Zodat de kinderen leren en ervaren dat die persoonlijke relatie met Jezus Christus van doorslaggevend belang is in ieders leven. Dat betekent dat de Bijbel elke dag ter sprake komt, dat we christelijke liederen ( psalmen, gezangen, andere christelijke liederen ) leren en zingen en dat we de dagen beginnen en eindigen met gebed. Maar tegelijkertijd moet het ook de rest van de schooldag duidelijk zijn dat we op een christelijke school zijn, door positief en liefdevol gedrag.

Kort samengevat:

  • de blijde boodschap van Jezus als Redder staat centraal, in woord en daad
  • elk mens is uniek en gelijkwaardig en wordt met respect behandeld
  • we zorgen samen voor elkaar en voor de wereld, we zijn rentmeesters
  • we stimuleren onderlinge solidariteit, we werken aan een gemeenschap
  • we leven vol verwachting in een geweldige toekomst, we hebben perspectief
  • we werken aan de ontplooiing van ieder mens, maar ook aan verantwoordelijkheid

Een prachtige, maar ook verantwoordelijke taak voor iedereen die onderwijs geeft op onze scholen.

Iedere school heeft haar eigen geschiedenis, haar eigen profiel en haar eigen gezicht. Maar iedere school begeeft zich binnen de bandbreedte van wat hierboven is geschetst. En natuurlijk houden we rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen en toetsen we die aan onze visie en grondslag.