GMR

Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden zaken besproken die school overstijgend en van belang zijn voor alle scholen van de vereniging Hervormd onderwijs IJsselmuiden (HOIJ). Binnen HOIJ functioneert ook een GMR. De directeur-bestuurder van HOIJ is de gesprekspartner van de GMR.

De GMR is de schakel tussen ouders, personeel en bestuur. Voor ouders en personeel is het belangrijk te weten dat er een GMR is, wat zij doet en wie daar namens hen zitting in hebben. Zodoende kunnen zij bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.

Iedere MR vaardigt twee leden af naar de GMR, waarvan één ouder en één personeelslid. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor twee of meer scholen van belang zijn worden in de GMR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz.

Op 1 januari 2007 is de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) ingevoerd. De WMS eist de opstelling van een medezeggenschapsstatuut, met daarbij passende reglementen voor MR en GMR. De medezeggenschapsreglementen HOIJ zijn hieronder te vinden.

Samenstelling GMR Hervormd Onderwijs IJsselmuiden:
Personeelsgeleding
Ichthus: Christel van den Bosch
Eben-Haëzer: Heleen Klaren
Rehoboth: Janette Wiersma

Oudergeleding
Ichthus: Gijsbert Polman (voorzitter)
Eben-Haëzer: Marlies Zandsteeg
Rehoboth: Carla de Vries

Voor vragen of opmerkingen kunt altijd terecht bij de secretaris van de GMR via gmr~apenstaartje~hoij.nl.