GMR

Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden zaken besproken die school overstijgend en van belang zijn voor alle scholen van de vereniging Hervormd onderwijs IJsselmuiden (HOIJ). Binnen HOIJ functioneert ook een GMR. De directeur-bestuurder van HOIJ is de gesprekspartner van de GMR.

De GMR is de schakel tussen ouders, personeel en bestuur. Voor ouders en personeel is het belangrijk te weten dat er een GMR is, wat zij doet en wie daar namens hen zitting in hebben. Zodoende kunnen zij bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.

Iedere MR vaardigt twee leden af naar de GMR, waarvan één ouder en één personeelslid. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor twee of meer scholen van belang zijn worden in de GMR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz.

Op 1 januari 2007 is de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) ingevoerd. De WMS eist de opstelling van een medezeggenschapsstatuut, met daarbij passende reglementen voor MR en GMR. De medezeggenschapsreglementen HOIJ zijn hier  te vinden

Samenstelling GMR Hervormd Onderwijs IJsselmuiden:
Personeelsgeleding
Emma Blom                               Ichthus
Klaas Schilder                            Eben-Haëzer
Vacature                                    Rehoboth

Oudergeleding
Remko Amelink (voorzitter)         Ichthus
Albert Juffer (secretaris)             Eben-Haëzer
Hans Potkamp                           Rehoboth

Voor vragen of opmerkingen kunt altijd terecht bij de secretaris van de GMR via gmr~apenstaartje~hoij.nl.

App

De scholen gebruiken vanaf november 2018 ‘de Basisschool App’ en ouders kunnen hier, nadat ze ingelogd zijn, foto’s en berichtjes zien die de leerkrachten plaatsen. Ook kunnen ouders hun kind ziek melden via de App.

Meer info

AVG

Ons privacyreglement verwerking persoonsgegevens vindt u hier.

Download hier