GMR

Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden zaken besproken die school overstijgend en van belang zijn voor alle scholen van de vereniging Hervormd onderwijs IJsselmuiden (HOIJ). Binnen HOIJ functioneert ook een GMR. De directeur-bestuurder van HOIJ is de gesprekspartner van de GMR.

De GMR is de schakel tussen ouders, personeel en bestuur. Voor ouders en personeel is het belangrijk te weten dat er een GMR is, wat zij doet en wie daar namens hen zitting in hebben. Zodoende kunnen zij bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.

Iedere MR vaardigt twee leden af naar de GMR, waarvan één ouder en één personeelslid. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor twee of meer scholen van belang zijn worden in de GMR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz.

Op 1 januari 2007 is de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) ingevoerd. De WMS eist de opstelling van een medezeggenschapsstatuut, met daarbij passende reglementen voor MR en GMR. De medezeggenschapsreglementen HOIJ zijn hieronder te vinden.

Samenstelling GMR Hervormd Onderwijs IJsselmuiden:
Personeelsgeleding
Christel van den Bosch              Ichthus
Klaas Schilder                            Eben-Haëzer
Henriët van Tongeren                Rehoboth

Oudergeleding
Remko Amelink (voorzitter)         Ichthus
vacant                                         Eben-Haëzer
Hans Potkamp (secretaris)        Rehoboth

Voor vragen of opmerkingen kunt altijd terecht bij de secretaris van de GMR via gmr~apenstaartje~hoij.nl.

Ledenvergadering 28 november 2019

De raad van toezicht van de Hervormde schoolvereniging nodigt al haar leden van harte uit op de ledenvergadering van donderdag 28 november 2019 om 19:45 uur in de Ichthusschool. Deze avond zal er een toelichting gegeven worden op het jaarverslag 2018. Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden over de holding IJsselrijk.

Ledenvergadering 12 december 2019 | 23 januari 2020

De raad van toezicht nodigt al haar leden uit op de stemmingsvergadering van D.V. 12 december 2019 om te stemmen over een statutenwijziging die aansluiting bij de holding IJsselrijk (VenIJ) mogelijk maakt. Wanneer op deze avond niet twee derde van de leden van de vereniging aanwezig zal zijn zal er een extra stemmingsvergadering gehouden worden op D.V. 23 januari 2020.