Verzekering

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft HOIJ de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

  • een schoolongevallenverzekering;
  • een aansprakelijkheidsverzekering;
  • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

  • kosten tandheelkundige behandeling;
  • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
  • geneeskundige kosten;
  • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid jegens derden van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

  • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
  • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  • Ook is in dit pakket de werkgeversaansprakelijkheid meeverzekerd.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder en/of toezichtshouder(s) door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de schoolleider. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.

Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.